MIngels 1983

J.P. Mingels Dakar 1983

J.P. Mingels Yamaha Sonauto Dakar 1983