Mingels 1983

J.P.. Mingels Dakar 1983

J.P.. Mingels Yamaha Sonauto Dakar 1983